Ἀγαπητοί φίλοι,

Σᾶς καλωσορίζω στό προσωπικό μου blog καί σᾶς εὔχομαι καλή περιήγηση. Σ’ αὐτό θά βρεῖτε κείμενα θεολογικοῦ καί πνευματικοῦ περιεχομένου, ὅπως κείμενα ἀναφερόμενα στήν πίστη καί Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, δογματικά καί ἐπίσημα ἐκκλησιαστικά κείμενα, ἀντιαιρετικά κείμενα, κείμενα πνευματικῆς οἰκοδομῆς, κείμενα ἀναφερόμενα σέ προβληματισμούς καί ἀναζητήσεις τῆς ἐποχῆς μας καί, γενικά, διάφορα στοιχεῖα ἀπό τήν πίστη καί ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.

Εὔχομαι τά κείμενα αὐτά καί κάθε ἀνάρτηση σ’ αὐτό τό ἰστολόγιο νά φανοῦν χρήσιμα σέ ὅσους ἐνδιαφέρονται, νά προβληματίσουν θετικά, νά ἀφυπνίσουν καί νά οἰκοδομήσουν πνευματικά.

Ἡ εὐλογία καί ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Μετά τιμῆς καί ἀγάπης.

π. Σωτήριος Ἀθανασούλιας

Ἐφημέριος Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Δήλωσις της Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας εἰς τό Συνέδριον του Ναϊρόμπι (1975)


ΔΗΛΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Ε' ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΤΟΥ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ»
ΝΑΪΡΟΜΠΙ ΚΕΝΥΑ 1975

Μία κοινὴ Δήλωσις ἁπασῶν τῶν ἐν τῇ Ε΄ Γενικῇ Συνελεύσει τοῦ ΙΙΣΕ Ἀνατολικῶν Ὀρθοδόξων Ἀντιπροσωπειῶν ἐπὶ μιᾶς καθορι­σμένης ἡμέρας δι’ ἕνα κοινὸν ἑορτασμὸν τοῦ Πάσχα, Ναϊρόμπι, Κένυα (1975).
Ἡμεῖς οἱ ἐν τῇ Πέμπτῃ Συνελεύσει παρόντες ἀντιπρόσωποι τῶν Ἀνατολικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν - μελῶν τοῦ Παγκοσμίου Συμ­βουλίου Ἐκκλησιῶν, ἐκφράζοντες τὴν ὁμόφωνον ἀπόφασιν τῶν ἡμετέρων Ἐκκλησιῶν, συσκεφθέντες δὲ καὶ ἐν Ναϊρόμπι ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς σταθερᾶς ἡμερομηνίας πρὸς κοινὸν ἑορτασμὸν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ὑπὸ πάντων τῶν Χριστιανῶν, δηλοῦμεν:
α) Χαιρετίζομεν τὴν πρωτοβουλίαν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καὶ τῆς Γραμματείας ἐπὶ τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν τοῦ Βατικανοῦ, ὅπως φέρωσι τὸ ζήτημα τοῦτο ἐνώπιον τῆς Συνελεύσεως ταύτης καὶ ἐφελκύσωσιν ἐπ’ αὐτοῦ τὴν προσοχὴν πασῶν τῶν Χριστια­νικῶν Ἐκκλησιῶν.
β) Ὑπομιμνήσκομεν εἰς πάντας τοὺς Χριστιανούς, ὅτι ἡ ἐπιθυμία πρὸς ἐπίτευξιν κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα καὶ κοινῆς μαρτυρίας τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν, κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν, ἐξεφράσθη πρὸ ἐτῶν ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου κατ’ Ἀνατολὰς Ἐκκλησίας· εἴμεθα δὲ εὐτυ­χεῖς, ὅτι τὸ θέμα τοῦτο ἀπετέλεσεν ἀντικείμενον σοβαρᾶς ἐκτιμήσεως ἐκ μέρους τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καὶ τοῦ Βατικανοῦ.
γ) Καίτοι ἀναγνωρίζομεν καὶ ἐκτιμῶμεν τὰς προσπαθείας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν πρὸς ἐπίτευξιν κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα ὑπὸ πάντων τῶν Χριστιανῶν καὶ ἐννοοῦμεν τὴν σημασίαν τῶν ὄπισθεν τῶν προσπαθειῶν τούτων κοινωνικῶν καὶ οἰκονομικῶν ἐκτιμήσεων, ἐν τούτοις ἐπιθυμοῦμεν, ὅπως δώσωμεν προτεραιότητα εἰς τὴν ἱερότητα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν, συμφώνως πρὸς τὴν παράδοσιν τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας.
δ) Τούτων ἕνεκεν, αἱ Ἐκκλησίαι ἡμῶν, κατόπιν σχετικῆς ἀλληλογραφίας, ἀπεφάσισαν, ὅπως μηδεμία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία λάβῃ κεχωρισμένως οἱανδήτινα θέσιν ἐν προκειμένῳ, ἄνευ προηγουμένης γενι­κῆς Πανορθοδόξου ἀποφάσεως.
ε) Συμφώνως καὶ συνεπῶς πρὸς τὴν ἀνωτέρω πρωτοβουλίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς ἐπίτευξιν κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα, δηλοῦμεν, ὅτι: τὸ ζητήματος ἐν τῇ ὁλότητι αὐτοῦ εὑρισκομένου ἤδη ὑπὸ μελέτην ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, ἐναπόκειται ἡμῖν ἵνα προτείνωμεν εἰς τὰς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ὅπως τὸ θέμα τοῦτο ἐξετασθῇ ἐν προσεχεῖ Πανορθοδόξῳ διασκέψει πρὸς λῆψιν σχετικῆς ἀποφάσεως.
στ) Παρακαλοῦμεν τὴν ἐπὶ κεφαλῆς ἡμῶν Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅπως παρουσιάσῃ τὴν δήλωσιν ταύτην ἐνώπιον τῆς Συνελεύσεως.

ΠΗΓΗ:
Βασ. Σταυρίδου - Εὐ Βαρελᾶ, Ἱστορία τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως,
ἔκδ. Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 365-366.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:
Στή θέση αὐτήΟἰκουμενική Κίνησις») ἀναρτῶνται πρός ἐνημέρωσιν τῶν ἐνδιαφερομένων ἐπίσημα κείμενα, ἀναφερόμενα στόν Διάλογο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ διάφορες Χριστιανικές Ὁμολογίες, ἀκόμη καί ἄν δέν ἐκφράζουν ἀκριβῶς ὀρθῶς τό φρόνημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου