Ἀγαπητοί φίλοι,

Σᾶς καλωσορίζω στό προσωπικό μου blog καί σᾶς εὔχομαι καλή περιήγηση. Σ’ αὐτό θά βρεῖτε κείμενα θεολογικοῦ καί πνευματικοῦ περιεχομένου, ὅπως κείμενα ἀναφερόμενα στήν πίστη καί Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, δογματικά καί ἐπίσημα ἐκκλησιαστικά κείμενα, ἀντιαιρετικά κείμενα, κείμενα πνευματικῆς οἰκοδομῆς, κείμενα ἀναφερόμενα σέ προβληματισμούς καί ἀναζητήσεις τῆς ἐποχῆς μας καί, γενικά, διάφορα στοιχεῖα ἀπό τήν πίστη καί ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.

Εὔχομαι τά κείμενα αὐτά καί κάθε ἀνάρτηση σ’ αὐτό τό ἰστολόγιο νά φανοῦν χρήσιμα σέ ὅσους ἐνδιαφέρονται, νά προβληματίσουν θετικά, νά ἀφυπνίσουν καί νά οἰκοδομήσουν πνευματικά.

Ἡ εὐλογία καί ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Μετά τιμῆς καί ἀγάπης.

π. Σωτήριος Ἀθανασούλιας

Ἐφημέριος Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Η ψυχή και τα μέρη της


Διάγραμμα – Περίληψη
Θέματος ΣΤ' το Θεολογικο Προγράμματος «ρθοδοξία καί Ζωή»
τς ερς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας,
περιόδου ΙΒ', τους 2017-2018.

Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου: Ἄν τό σῶμα εἶναι τό θνητόν, ἡ ψυχή εἶναι τό «ἀθάνατον» μέρος τοῦ ἀνθρώπου: ἡ Ὀρθόδοξη ὑμνολογία ὁμιλεῖ σαφῶς περί ψυχῆς ὡς «πράγματος ἀθανάτου». Ἡ Γένεσις (2,7) ἀναφέρεται στόν ἰδιαίτερο τρόπο (ἰδιαίτερη δημιουργική ἐνέργεια) δημιουργίας της: ἡ ψυχή προέρχεται ἐκ τοῦ «ἐμφυσήματος» τοῦ Θεοῦ. Ὡστόσο, δέν ταυτίζεται μέ αὐτό τό «ἐμφύσημα»: «τοῦτο τό πνεῦμα προελθόν, οὐκ αὐτό γέγονε ψυχή, ἀλλά ψυχήν ἔκτισεν· οὐκ αὐτό εἰς ψυχήν μετεβλήθη, ἀλλά ψυχήν ἐδημιούργησε» (Ἰω. Χρυσόστομος). Ἡ ἀντίληψη γιά τήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς ἦταν εὐρύτατα διαδεδομένη στόν ἀρχαῖο ἑλληνικό κόσμο, ὁ δέ Πλάτων συγκεντρώνει ὅλα τά ὑπέρ αὐτῆς ἐπιχειρήματα. Ὡστόσο, στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση ἰσχύει μόνο μέ προϋποθέσεις, ὅπως: α) Ἡ ψυχή δέν εἶναι ἄκτιστη, ἀλλά κτιστή. β) Δέν εἶναι ἀθάνατη «κατά φύσιν», ἀλλά «κατά χάριν», ἀφοῦ «πᾶν τό ἀρξάμενον τελευτᾶ κατά φύσιν». γ) Δέν ταυτίζεται μέ τόν ἄνθρωπο, ἀλλά εἶναι μέρος ἀνθρώπου. δ) Ἡ ἀθανασία τοῦ ἀνθρώπου δέν στηρίζεται στήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, ἀλλά στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί στή μέλλουσα ἀνάσταση τῶν σωμάτων. 

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Δήλωσις περί Ουνίας Διορθοδόξου Επιτροπής Διαλόγου (12/12/1990)


ΔΗΛΩΣΙΣ
ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
(ΠΕΡΙ ΟΥΝΙΑΣ)
ΦΑΝΑΡΙΟΝ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990

1. Οἱ ἐν τῷ Θεολογικῷ Διαλόγῳ μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν Ὀρθοδόξου καὶ Ρωμαιοκαθολικῆς ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐκκλη­σιῶν Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ρωσσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Γεωργίας, Ἑλλάδος, Πολωνίας, Τσεχο­σλοβακίας καὶ Φιλλανδίας, συνελθόντες ἐν Φαναρίῳ εἰς ἔκτα­κτον Σύσκεψιν, κατόπιν προσκλήσεως τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου κυρίου Δημητρίου, ἀνταποκριθέντος ἐν τῇ συντονιστικῇ εὐθύνῃ Αὐτοῦ, εἰς τὴν σχετικὴν παράκλησιν τῶν μετασχόντων εἰς τὴν ἐν Frei­sing Μικτὴν Ἐπιτροπὴν Ὀρθοδόξων ἀντιπροσώπων, καὶ ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυρίου Βαρθολομαίου, εἰδικῶς πρὸς τοῦτο παρακληθέντος, καὶ παρουσίᾳ τῶν μελῶν δύο Συνοδικῶν ἐν Φαναρίῳ Ἐπιτροπῶν, τῆς ἐπὶ τῶν Διορθοδόξων Ζητημάτων καὶ τῆς ἐπὶ τοῦ Διαλόγου μετὰ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, συνεσκέφθημεν ἐκτενῶς ἐπὶ διήμερον (11-12 Δεκεμβρίου 1990) ἐπὶ τοῦ ὀξυτάτου καταστάντος προβλήματος τῆς Οὐνίας εἰς τὰς διαφό­ρους χώρας τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, πρὸς ἀκριβεστέραν ἐκτίμησιν τῆς δημιουργηθείσης ἐκρύθμου καταστάσεως καὶ λῆψιν κοινῆς ἀποφάσεως ὡς πρὸς τὴν στάσιν ἡμῶν ἔναντι τοῦ πρὸ δεκαετίας ἀρξαμένου Θεολογικοῦ Διαλόγου.

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

Δήλωσις περί Ουνίας ΣΤ΄ Μικτής Διεθνούς Επιτροπής Διαλόγου (15/6/1990)


ΔΗΛΩΣΙΣ
ΣΤ΄ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
[ΠΕΡΙ ΟΥΝΙΑΣ]
FREISING (ΜΟΝΑΧΟΝ), 6-15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1990

1. Ἡ ὁλομέλεια τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ὑπὸ τὴν συμπροεδρίαν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Στυλιανοῦ καὶ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Edward Idris Cassidy, Προέδρου τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν προώθησιν τῆς Χριστιανι­κῆς Ἑνότητος, συνῆλθεν ἀπὸ 6ης μέχρι 15ης Ἰουνίου 1990 ἐν Freising, ἐν τῷ οἴκῳ Kardinal - Dopfner - Haus, ὅπου ἔτυχε τῆς γενναιοδώρου φιλοξενίας τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Μονάχου καὶ Freising, Καρδιναλίου Freidrich Wetter.

Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

Σώμα και ψυχή επί του ανθρώπου


Διάγραμμα – Περίληψη
Θέματος Ε' το Θεολογικο Προγράμματος «ρθοδοξία καί Ζωή»
τς ερς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας,
περιόδου ΙΒ', τους 2017-2018.

Ὁ ἄνθρωπος ὡς ψυχοσωματική ἑνότητα: Ἡ Βιβλική διήγηση γιά τή δημιουργία ὑπονοεῖ σαφῶς τό «δισύνθετον» ἤ τό «συναμφότερον» τοῦ ἀνθρώπου: ἄνθρωπος = σῶμα + ψυχή. Οὔτε ἡ ψυχή χωρίς τό σῶμα, οὔτε τό σῶμα χωρίς τήν ψυχή εἶναι ἄνθρωπος. Ὁ θάνατος, ὡς μέγιστο κακό, διχοτομεῖ (οὐσιαστικά, καταργεῖ) τόν ἄνθρωπο, ἡ δέ κατάλυση αὐτοῦ τοῦ κακοῦ καί ἡ ἀποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου στήν ὁλότητά του θά γίνει μέ τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν πρό τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Βιβλικές ἐκφράσεις πού εὐνοοῦν τό «τρισύνθετον» τοῦ ἀνθρώπου (σῶμα, ψυχή, πνεῦμα), ἀναφέρονται εἴτε στίς δύο βασικές δυνάμεις τῆς ψυχῆς («λογική» καί «νοερά»), εἴτε στή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού ζωοποιεῖ καί τό σῶμα καί τήν ψυχή. Ὡς δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, τό σῶμα καί ἡ ψυχή ἔχουν ἀρχή, ἀλλά τό μέν σῶμα ἔχει ἀρχή καί τέλος, ἡ δέ ψυχή ἔχει ἀρχή καί (κατά χάριν) δέν ἔχει τέλος. Μεταξύ σώματος καί ψυχῆς ὑπάρχει στενώτατος («φυσικώτατος») δεσμός καί ἀλληλεπίδραση: ἡ ψυχή μετέχει σέ ὅ,τι συμβαίνει στό σῶμα καί τό σῶμα σέ ὅ,τι συμβαίνει στήν ψυχή. Ὡστόσο, ἀπό τά δύο συστατικά τοῦ ἀνθρώπου ὑπερτερεῖ σαφῶς ἡ ψυχή.

Έκθεσις Μικτής Υποεπιτροπής Διαλόγου επί του ζητήματος της Ουνίας (31/1/1990)


ΕΚΘΕΣΙΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΙΚΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ
ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΥ
ΒΙΕΝΝΗ, 26-31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990

Συμφώνως πρός τάς ὁδηγίας, αἱ ὁποῖαι εἶχον δοθῇ ὑπό τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου με­ταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Ὀρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικῆς, μία Μικτή Ὑποεπιτροπή ἀνέλαβε νά μελετήσῃ τό θέμα τῶν μετά τῆς Ρώμης ἡνωμένων Ἐκκλησιῶν ἀνατολικοῦ ρυθμοῦ καί τά σχετικά προβλήματα τῆς Οὐνίας καί τοῦ προσηλυτισμοῦ.
Ἡ Ὑποεπιτροπή αὐτή συνῆλθε εἰς πρώτην σύσκεψιν ἐν Βιέννῃ ἀπό 26ης ἕως 31ης Ἰανουαρίου, ὑπό τήν κοινήν συμπροεδρίαν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Στυλιανοῦ καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Edward Cassidy, προέδρου τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν.

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Μήνυμα επί τη τεσσαρακονταετηρίδι του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (28/7/1988)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΜΗΝΥΜΑ
ΕΠΙ ΤΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ ΤΟΥ Π.Σ.Ε.
28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1988

Δόξαν καὶ αἶνον ἀναπέμπομεν τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ, τῷ καταξιώσαντι ἡμᾶς ὅπως αἰσίως ἑορτάσωμεν κατὰ τὸ τρέχον σωτήριον ἔτος τὴν τεσσαρακοστὴν ἐπέτειον ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν. Ὁ Ἀποστολικὸς καὶ Πατριαρχικὸς Οἰκουμενικὸς Θρόνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως χαίρει ἰδιαιτέρως καὶ ἀγάλλεται ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ ταύτῃ, θεωρῶν τὴν πρὸ τεσσαρακονταετίας ἐν Ἀμστελλοδάμῳ σύστασιν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, τὴν θεσμικὴν ταύτην ἔκφρασιν τῆς συγχρόνου Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, ὡς ὑλοποίησιν τῶν ἑαυτοῦ ὁραματισμῶν καὶ πραγματοποίησιν τῆς, διὰ τῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920, διατυπωθείσης προτάσεως αὐτοῦ περὶ συστάσεως μιᾶς «Κοινωνίας Ἐκκλησιῶν», ἀποσκοπούσης εἰς τὴν συνάφειαν, τὴν συνεργασίαν καὶ τήν, δι’ ἔργων ἀλληλεγγύης, προσέγγισιν τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν, μὲ ἀπώτερον σκοπὸν τὴν ἑνό­τητα αὐτῶν ὑπὸ ἕνα Ποιμένα, τὸν Χριστόν.

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Σχέδιο Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών (1/6/1980)


Α΄ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
«ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»
ΠΑΤΜΟΣ - ΡΟΔΟΣ  1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980

Ι. Σκοπός τοῦ Διαλόγου:

Ὁ σκοπός τοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῆς πλήρους κοινωνίας μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Ἡ κοινωνία, μέ βάση τήν ἑνότητα τῆς πίστεως σύμφωνα πρός τήν κοινή ἐμπειρία καί τήν παράδοση τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, θά βρεῖ τήν ἔκφρασή της στήν κοινή ἑορτή τῆς θείας Εὐχαριστίας.

II. Μέθοδος τοῦ Διαλόγου:

Δεδομένου ὅτι αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθόδοξης καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἡ καλύτερη μέθοδος γιά τήν προσέγγιση καί τή συζήτηση τῶν διαφόρων προβλημάτων θά πρέπει νά περιλαμβάνει τά ἀκόλουθα στοιχεῖα:

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Δήλωσις της Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας εἰς τό Συνέδριον του Ναϊρόμπι (1975)


ΔΗΛΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Ε' ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΤΟΥ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ»
ΝΑΪΡΟΜΠΙ ΚΕΝΥΑ 1975

Μία κοινὴ Δήλωσις ἁπασῶν τῶν ἐν τῇ Ε΄ Γενικῇ Συνελεύσει τοῦ ΙΙΣΕ Ἀνατολικῶν Ὀρθοδόξων Ἀντιπροσωπειῶν ἐπὶ μιᾶς καθορι­σμένης ἡμέρας δι’ ἕνα κοινὸν ἑορτασμὸν τοῦ Πάσχα, Ναϊρόμπι, Κένυα (1975).
Ἡμεῖς οἱ ἐν τῇ Πέμπτῃ Συνελεύσει παρόντες ἀντιπρόσωποι τῶν Ἀνατολικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν - μελῶν τοῦ Παγκοσμίου Συμ­βουλίου Ἐκκλησιῶν, ἐκφράζοντες τὴν ὁμόφωνον ἀπόφασιν τῶν ἡμετέρων Ἐκκλησιῶν, συσκεφθέντες δὲ καὶ ἐν Ναϊρόμπι ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς σταθερᾶς ἡμερομηνίας πρὸς κοινὸν ἑορτασμὸν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ὑπὸ πάντων τῶν Χριστιανῶν, δηλοῦμεν:

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Οι Βιβλικές εκφράσεις «κατ’ εικόνα» και «καθ’ ομοίωσιν»


Διάγραμμα – Περίληψη
Θέματος Δ' το Θεολογικο Προγράμματος «ρθοδοξία καί Ζωή»
τς ερς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας,
περιόδου ΙΒ', τους 2017-2018.

Ἡ «εἰκών» τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο: Ἡ κατ’ ἐξοχήν διαφορά τοῦ ἀνθρώπου ἀπό κάθε ἄλλο ὁρατό δημιούργημα ἔγκειται στήν «κατ’ εἰκόνα» καί «καθ’ ὁμοίωσιν» Θεοῦ δημιουργία του. Κατά τούς Πατέρες, τό «κατ’ εἰκόνα» δηλώνει κάποια δεδομένη, σχετική καί περιορισμένη βέβαια, ὁμοιότητα μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου: ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι «εἰκών» τοῦ Θεοῦ («εἰκών τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου» εἶναι μόνο ὁ Υἱός καί Λόγος Του, Κολ. 1,15), ἀλλά «κατ’ εἰκόνα» ποίημά Του. Βασικά στοιχεῖα τοῦ «κατ’ εἰκόνα» εἶναι: α) τό «αὐτεξούσιον» καί β) τό «νοερόν». 

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Αγιοκατάταξις Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη (1920-1991)


Ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Δευτέραν, 27ην Νοεμβρίου 2017, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.
Κατ᾿ αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ὁμοφώνως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν μακαριστόν Ἀρχιμανδρίτην Ἰάκωβον Τσαλίκην, ἐκ Λιβισίου Μικρᾶς Ἀσίας, Ἡγούμενον τῆς ἐν Β. Εὐβοίᾳ Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαυΐβ τοῦ Γέροντος, τῆς μνήμης αὐτοῦ ὁρισθείσης διά τήν 22αν Νοεμβρίου  ἑκάστου ἔτους.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2017
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

ΠΗΓΗ:
http://www.amen.gr/article/to-anakoinothen-tou-oikoumenikou-patriarxeiou-gia-tin-agiokatataksi-tou-geroda-iakovou-tsaliki