Ἀγαπητοί φίλοι,

Σᾶς καλωσορίζω στό προσωπικό μου blog καί σᾶς εὔχομαι καλή περιήγηση. Σ’ αὐτό θά βρεῖτε κείμενα θεολογικοῦ καί πνευματικοῦ περιεχομένου, ὅπως κείμενα ἀναφερόμενα στήν πίστη καί Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, δογματικά καί ἐπίσημα ἐκκλησιαστικά κείμενα, ἀντιαιρετικά κείμενα, κείμενα πνευματικῆς οἰκοδομῆς, κείμενα ἀναφερόμενα σέ προβληματισμούς καί ἀναζητήσεις τῆς ἐποχῆς μας καί, γενικά, διάφορα στοιχεῖα ἀπό τήν πίστη καί ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.

Εὔχομαι τά κείμενα αὐτά καί κάθε ἀνάρτηση σ’ αὐτό τό ἰστολόγιο νά φανοῦν χρήσιμα σέ ὅσους ἐνδιαφέρονται, νά προβληματίσουν θετικά, νά ἀφυπνίσουν καί νά οἰκοδομήσουν πνευματικά.

Ἡ εὐλογία καί ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Μετά τιμῆς καί ἀγάπης.

π. Σωτήριος Ἀθανασούλιας

Ἐφημέριος Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Κοινόν Ανακοινωθέν επι τη συναντήσει των Ιεροσολύμων (6/1/1964)


ΚΟΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ
ΠΑΠΑ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤ' ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ Α'
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ  6-1-1964

Περατωθείσης τῆς εὐλογημένης συναντήσεως αὐτῶν ἐν Ἱεροσολύμοις, αἱ AΑ. Ἁγιότητες, ὁ Πάπας Παῦλος ὁ ΣΤ΄ καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ὁ Α΄, ἀνεγνώρισαν ὁμοῦ τὴν μεγάλην σημασίαν τοῦ γεγονότος τούτου καὶ ηὐχαρίστησαν τῷ παντοδυνάμῳ Θεῷ, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, ὁδηγήσαντι τὰ βήματα αὐτῶν πρὸς τὴν ἁγίαν Γῆν, ἔνθα ὁ κοινὸς ἡ­μῶν Λυτρωτής, Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἔζησεν, ἐδίδαξεν, ἀπέθανεν, ἀνέστη καὶ ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανόν, ὁπόθεν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα κατῆλθεν ἐπὶ τὴν γεννωμένην Ἐκκλησίαν. Ἡ συνάντησις αὕτη δὲν εἶναι δυνατόν, ἵνα θεωρηθῇ ἄλλως, εἰμὴ ὡς ἐκδήλωσις ἀμοιβαίας ἀδελφοσύνης, ἐμπνευσθεῖσα ὑπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ἀφέντος τοῖς μαθηταῖς Αὐτοῦ τὴν ὑψίστην ἐντολὴν τοῦ ἀγαπᾶν ἀλλήλους καὶ εἶναι ἡνωμένους πρὸς ἀλλήλους. Οἱ δὲ προσκυνηταὶ - ποιμένες, ἔχοντες τοὺς ὀφθαλμοὺς προσηλωμένους ἐπὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πηγῆς τῆς ἑνότητος καὶ τῆς εἰρήνης, δέονται τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἡ συνάντησις αὕτη ᾖ τὸ σημεῖον καὶ τὸ προανάκρουσμα τῶν μελλόντων γενέσθαι, πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ καὶ φω­τισμὸν συμπάσης τῆς ἀνθρωπότητος. Κατόπιν σιωπῆς τοσούτων αἰώνων συνηντήθησαν νῦν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ, ὅπως πραγματώσωσι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου καὶ διατρανώσωσι τὴν ἀρχαίαν ἀλήθειαν τοῦ πεπιστευμένου τῇ Ἐκκλησίᾳ Εὐαγγελίου Αὐτοῦ. Τὰ κοινὰ ταῦτα αἰσθήματα ἐξεδηλώθησαν καὶ παρὰ πᾶσι τοῖς μέλεσι τῶν ἑκατέρωθεν Ἱεραρχιῶν καὶ παρὰ πᾶσι τοῖς πιστοῖς, ἵνα θελήσωσι καὶ οὗτοι, ὅπως μετάσχωσιν εἰς ταῦτα καὶ ἀναπέμψωσι πρὸς τὸν Θεὸν νέας εὐχάς, ἵνα ἀναλάμπῃ πάντοτε πλειότερον εἰς τὰ ὅμματα πάντων τῶν ἀνθρώπων ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλη­σίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου Αὐτοῦ, φωτὸς καὶ σωτηρίας τοῦ κόσμου.

ΠΗΓΗ:
Ἰω. Καρμίρη, Τά Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας,
τ. ΙΙ, ἔκδ. β΄, Graz Austria 1968, σ. 1011.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:
Στή θέση αὐτή («Οἰκουμενική Κίνησις») ἀναρτῶνται πρός ἐνημέρωσιν τῶν ἐνδιαφερομένων ἐπίσημα κείμενα, ἀναφερόμενα στόν Διάλογο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ διάφορες Χριστιανικές Ὁμολογίες, ἀκόμη καί ἄν δέν ἐκφράζουν ἀκριβῶς ἤ ὀρθῶς τό φρόνημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου