Ἀγαπητοί φίλοι,

Σᾶς καλωσορίζω στό προσωπικό μου blog καί σᾶς εὔχομαι καλή περιήγηση. Σ’ αὐτό θά βρεῖτε κείμενα θεολογικοῦ καί πνευματικοῦ περιεχομένου, ὅπως κείμενα ἀναφερόμενα στήν πίστη καί Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, δογματικά καί ἐπίσημα ἐκκλησιαστικά κείμενα, ἀντιαιρετικά κείμενα, κείμενα πνευματικῆς οἰκοδομῆς, κείμενα ἀναφερόμενα σέ προβληματισμούς καί ἀναζητήσεις τῆς ἐποχῆς μας καί, γενικά, διάφορα στοιχεῖα ἀπό τήν πίστη καί ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.

Εὔχομαι τά κείμενα αὐτά καί κάθε ἀνάρτηση σ’ αὐτό τό ἰστολόγιο νά φανοῦν χρήσιμα σέ ὅσους ἐνδιαφέρονται, νά προβληματίσουν θετικά, νά ἀφυπνίσουν καί νά οἰκοδομήσουν πνευματικά.

Ἡ εὐλογία καί ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Μετά τιμῆς καί ἀγάπης.

π. Σωτήριος Ἀθανασούλιας

Ἐφημέριος Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

«Βασίλειος ο Μέγας», τεύχ. 76, Οκτ. - Δεκ. 2017


ΤΕΥΧΟΣ 76       ΤΡΙΠΟΛΙΣ      ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2017

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Χάριτι Θεοῦ Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ σκέψις ὅλων μας σήμερα στρέφεται εὐλαβικά πρός τό θεῖον Βρέφος καί ὅλοι νοερά μεταφερόμεθα στή Βηθλεέμ καί ὁ καθένας μας ἀνάλογα μέ τή δύναμι τῆς πίστεώς του, τόν βαθμόν τῆς γνώσεώς του καί τήν ποιότητα τῆς ἀγάπης του θεωρεῖ, στοχάζεται καί ζῆ τό μυστήριον τῆς ἐνσάρκου φανερώσεως τοῦ Θεοῦ. Οἱ διηγήσεις τῶν Εὐαγγελιστῶν, οἱ λόγοι τῶν Πατέρων καί τῶν Προφητῶν, οἱ εἰκόνες τῶν ἁγιογράφων καί οἱ ὕμνοι τῶν ὑμνογράφων εἶναι πλούσια προσφορά καί βοήθεια θετική διά νά προσεγγίσωμε τόν δι’ ἡμᾶς γεννηθέντα Ἰησοῦν καί νά διδαχθοῦμε ἀπό τά πρόσωπα πού συνεργοῦν καί μυσταγωγοῦν γύρω ἀπό τό Μέγα τοῦτο Μυστήριον τῆς Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Παναγία Μητέρα καί ὁ Μνήστωρ δίκαιος Ἰωσήφ ὑπηρετοῦν, θεωροῦν τό θαῦμα καί σιωποῦν. Ἡ ἁγία σιωπή τούς χαρακτηρίζει καί ἐνῶ ἡ καρδία τους σκιρτᾶ καί ἡ ψυχή τους ἀγάλλεται, ἐν τούτοις δέν συζητοῦν, δέν πολυπραγμονοῦν καί δέν ἐρευνοῦν μέ τή λογική τό φαινόμενον. Βλέπουν, πιστεύουν καί θαυμάζουν γιατί γνωρίζουν ὅτι «οὐ φέρει τό μυστήριον ἔρευνα» ἀλλά καί ὅτι «πεφανέρωται τά θαύματα τοῖς προσκυνοῦσιν ἐν πίστει τό μυστήριον» καί χαίρονται.
Οἱ Ἄγγελοι εἶναι οἱ πρῶτοι πού ὑμνολόγησαν τόν ἐν σπηλαίῳ τεχθέντα Βασιλέα καί ὁ ὕμνος τους εἶναι θεοπρεπής καί θεοτερπής ἐπαναλαμβανόμενος εἰς τούς αἰῶνας «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ...»
Οἱ Ποιμένες εἶναι οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι πού εἶδαν καί προσκύνησαν τόν ἐπί γῆς τεχθέντα Θεόν. Ἄκουσαν τό μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου καί ἔτρεξαν πρός τό σπήλαιον «ὅπου εὗρον τό παιδίον μετά τῆς Μαρίας τῆς μητρός αὐτοῦ».
Οἱ Μάγοι ἔρχονται ἀπό τήν Ἀνατολή ἀναζητοῦντες τόν «τεχθέντα Βασιλέα», πού τόν εὑρίσκουν στή Βηθλεέμ καί τόν προσκυνοῦν προσφέροντες εὐλαβικά τά δῶρα τους, πληροφοροῦντες κάθε εἰλικρινῆ καί καλῆς προθέσεως ἄνθρωπον ὅτι στή Βηθλεέμ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου.
Τέκνα μου προσφιλῆ καί περιπόθητα,
Ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Θεοῦ παραμένει Μυστήριον ἀκατάληπτον, πού δέν χωρεῖ ἔρευνα ἀλλά ἀπαιτεῖ πίστι καί θαυμασμό. Ὁ Θεός γενόμενος ἄνθρωπος ἔγινε προσιτός σέ ὅλους, γι’ αὐτό ἄς τόν πλησιάσωμε μέ σιωπή «τῇ χαρᾷ καί τῷ φόβῳ», ταπεινοί σάν τούς Ποιμένες καί εὐλαβεῖς ὅπως οἱ Μάγοι γιά νά ζήσωμε ἐκεῖνο πού ἔψαλαν οἱ Ἄγγελοι «καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός Κύριον θερμός
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τρίπολις Χριστούγεννα 2017


Ἠ ἀναμονή τοῦ Λυτρωτοῦ καί ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων

Μέ ἰδιαίτερη χαρά δεχθήκαμε στήν ψυχή μας τό ἐκθαμβωτικό φῶς, πού ἄπλετο ἔστειλαν οἱ οὐράνιοι θόλοι. Ὁ ἦχος της καμπάνας σκόρπισε τό χαρμόσυνο μήνυμα τῶν Χριστουγέννων πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις: «Ἡ παρθένος σήμερον τόν Ὑπερούσιον τίκτει καί ἡ γῆ τό σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετά Ποιμένων δοξολογοῦσι, Μάγοι δέ μετά ἀστέρος ὁδοιποροῦσι. Δι’ ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη Παιδίον νέον, ὁ προαιώνων Θεός».
Μεγάλο καί ξεχωριστό τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων. Εἶναι ἡ ἀπαρχή μιᾶς νέας ἐποχῆς καί ἑνός καινούργιου κόσμου, ὁ ὁποῖος ἔρχεται νά ἀπαντήσει σέ κοσμογονικά καί αἰώνια ὑπαρξιακά ἐρωτήματα.
Τά φετινά Χριστούγεννα ἑορτάστηκαν σέ μιά περίοδο, κατά τήν ὁποία ὅλες οἱ ἠθικές καί κοινωνικές ἀξίες κλονίζονται. Μιά γενική ἀμφιβολία διαπερνᾶ τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἠθική, οἰκονομική καί κοινωνική διαφθορά κυριαρχεῖ παντοῦ καί ἀπό πουθενά δέν φαίνεται ἡ δυνατότητα γιά κοινωνικές ἀλλαγές. Οἱ ἄνθρωποι διψοῦν περισσότερο ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη φορά γιά κάτι καλύτερο.
Τή συγκεκριμένη στιγμή, πού ἡ Πατρίδα μας δοκιμάζεται, ἡ δύναμη τῆς Γεννήσεως του Χριστοῦ μας δίνει φτερά στήν ἐλπίδα καί ζωγραφίζεται στίς ψυχές μας μέ τά ζωντανότερα χρώματα ἡ μορφή τοῦ μεγάλου «Ἀναμενόμενου».
Ἀνατρέχοντας σέ ἱστορικά καί θρησκευτικά βιβλία, ἀνακαλύπτουμε νά ὑπάρχει καί ἐκεῖ ἡ ἴδια ἐλπίδα, ἡ ἐλπίδα πού μᾶς ἀναπαύει καί μᾶς δίνει δύναμη νά συνεχίσουμε τή ζωή μας.
Φιλόσοφοι, ποιητές καί πολλοί ἄλλοι, σέ Ἀνατολή καί Δύση, αἰῶνες πρίν ἀπό τήν ἔλευση του Μεσσία, μίλησαν γιά τόν ἐρχομό στόν κόσμο ἑνός Λυτρωτῆ καί περιέγραψαν τή ζωή καί τό ἔργο Του κατά τέτοιο τρόπο, πού πολλές φορές οἱ περιγραφές τους συμπίπτουν καί θυμίζουν ἀντίστοιχες προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης! Ἡ ἐλπίδα, πού γέννησε τό «πρωτευαγγέλιο» στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, διατηρήθηκε στή μνήμη τῶν λαῶν καί ἐκφράστηκε μέ πολλούς τρόπους.
Ὁ Τάκιτος προφητεύει γιά τόν ἐξ Ἰουδαίας μέλλοντα νά κυβερνήσει τόν κόσμο. Ἐπίσης, ἡ Ἑλληνική μυθολογία δέν ὑστέρησε στήν ἐλπίδα τοῦ ἐρχομοῦ ἑνός ξεχωριστοῦ Θεανθρώπου. Δυό σπουδαῖοι μύθοι μιλᾶνε γιά τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία. Εἶναι οἱ μύθοι τῆς Πανδώρας καί τοῦ Προμηθέα. Τέλος, ὁ Σωκράτης κήρυξε προφητικά γιά τόν ἐξ οὐρανοῦ ἀπεσταλμένο, τόν «θεόπεμπτον».
Ἡ ἴδια αὐτή ἀλήθεια πιό ἐκτενής καί διαυγής ἦταν στούς Ἰσραηλῖτες. Διάσπαρτα εἶναι τά κείμενα τῶν ἀρχαίων Ἑβραίων ἀπό προφητεῖες, οἱ ὁποῖες, πολλά χρόνια πρίν τήν ἔλευση τοῦ Ἰησοῦ, ἐντοπίζουν ἐπακριβῶς τόν τόπο Γεννήσεώς Του, τή δράση Του, τό Πάθος Του καί τήν Ἀνάστασή Του.
Ἀπό τήν ἑορταγορά τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
(Κυριακή 17/12/2017).
Ἡ ἀρχαιότερη προφητεία γιά τή Γέννηση τοῦ Μεσσία εἶναι τό «πρωτευαγγέλιο» καί ἀκούστηκε ὅταν οἱ Πρωτόπλαστοι ἐκδιώχθηκαν ἀπό τόν Παράδεισο: «Ἀπό μιά πάναγνη Μητέρα θά γεννηθεῖ Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος θά συντρίψει τό κράτος τοῦ κακοῦ καί τῆς βασιλείας του».
Ὁ πατριάρχης Ἰακώβ ὁμιλεῖ γιά τήν προσδοκία τῶν ἐθνῶν, ἡ ὁποία θά ἔλθει ἀπό τή φυλή του Ἰούδα. Ὁ προφήτης Ἡσαΐας μαρτυρεῖ τή Γέννηση τοῦ Μεσσία ἀπό τήν Παρθένο: «Ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἔξει καί τέξεται Υἱόν τόν Ἐμμανουήλ». Ὁ προφήτης Μιχαίας ἐντοπίζει ἐπακριβῶς καί τόν τόπο τῆς Γέννησής του: «Καί σύ Βηθλεέμ», λέγει, «ἄν καί εἶσαι τόσο μικρή ἀνάμεσα στίς ἄλλες πόλεις, θά γίνεις μεγάλη, γιατί ἀπό σένα θά γεννηθεῖ Ἐκεῖνος, πού θά σώσει τόν κόσμο καί ἡ καταγωγή Του εἶναι προαιώνια».
Ἔτσι, ἡ φωνή τοῦ ἀρχαίου κόσμου καί ἡ προσδοκία του γίνεται πίστη. Καί ὁ Θεός περίμενε. Περίμενε πολύ!
Ὥσπου ἦρθε «τό πλήρωμα τοῦ χρόνου» καί «ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν Υἱόν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράσει, ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολαύομεν».
Γι’ αὐτό τό μεγάλο καί ξεχωριστό γεγονός χτύπησαν οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν μας καί ἀκούστηκαν οἱ μεγαλειώδεις ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας μας: «Χριστός γεννᾶτε, δοξάσατε», καί «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
Μικρός, ταπεινός, φτωχός, ἄσημος καί παραμελημένος, γεννήθηκε ὁ Παντοδύναμος, ὁ τῶν πάντων Θεός. Ἀπίστευτο, πρωτάκουστο, ἀκατανόητο καί φοβερό προβάλλει στό φτωχικό ἀνθρώπινο μυαλό τό ἀχώρητο, μά σωτήριο γεγονός τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου. Δέν εἶναι ἀκατανόητο, ἀλλά ὑπέρ-νοον! Ὄχι παράλογο, ἀλλά ὑπέρ-λογο!
Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος, ὁ Πλάστης δοῦλος! Δικός Του εἶναι ὁλόκληρος ὁ κόσμος, ὅμως δέν ὑπάρχει τόπος γιά τόν Δημιουργό τοῦ παντός! Δικοί Του εἴμαστε ὅλοι μας, κι ὅμως κανείς δέν Τόν περιμένει ἔξω ἀπό τή φτωχική φάτνη νά Τόν ὑποδεχθεῖ!
Μονάχος ὁ «Υἱός τοῦ ἀνθρώπου» στήν παγωμένη νύχτα ὁραματίζεται ἕναν καινούργιο κόσμο, εἰρηνικό. Χωρίς μίση, πολέμους, ἀγωνίες, ἠθική καί οἰκονομική κατάπτωση καί ἐξευτελισμό τοῦ ἀνθρώπου.
Ὅμως, ὁ ἄνθρωπος, καί περισσότερο ὁ σύγχρονος Ἕλληνας, δέν ἀφήνει πάντα τό ὑπέρλαμπρο ἄστρο τῆς Βηθλεέμ νά φωτίσει τήν πνευματική του πορεία. Ἡ ζωή μας εἶναι σάν ἕνα καράβι δίχως πυξίδα. Ὁ προσανατολισμός μας εἶναι λανθασμένος καί ὁδηγούμαστε στό πνευματικό χάος, χωρίς γραμμή καί κατεύθυνση.
Ὁ ἀγγελικός ὕμνος «καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» εἶναι ξεπερασμένος πλέον γιά ἐμᾶς, τούς νεοέλληνες, καί ἡ πίστη στόν ἐνσαρκωθέντα Ἰησοῦ ἀπουσιάζει! Οἱ κάθε εἴδους πόλεμοι ἔχουν εἰσβάλλει στή ζωή μας καί ἡ εἰρήνη, ὅπως καί κάθε ἄλλη ἀξία, διακυβεύεται. Ἔτσι, ἀπομακρυνόμαστε συνεχῶς ἀπό τόν σκοπό τῆς Γέννησης τοῦ Θεανθρώπου καί πολεμοῦμε ὅ,τι πιό ὡραῖο ἔχουμε μέσα μας!
Χριστούγεννα καί φέτος! Χριστούγεννα τοῦ σωτηρίου ἔτους 2017. Ὅμως, γιά τούς περισσότερους ἡ γιορτή τῶν Χριστουγέννων ἔχει χάσει τό βαθύτερο καί οὐσιαστικότερο νόημά της.
Περιορίστηκε σέ κάποιους τυπικούς καί εἰδωλολατρικούς ἑορτασμούς, μέ χλιδή, σπατάλη χρημάτων, τυπικές κοινωνικές σχέσεις, φαγητά, γλέντια καί ξεφαντώματα! Ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη, ὑπάρχει ἡ φτώχεια, ἡ ἀρρώστια, ὁ βουβός ἀνθρώπινος πόνος. Ἔχουμε κλειστεῖ στόν ἑαυτό μας καί ἐθελοτυφλοῦμε στά προβλήματα πού μᾶς περιβάλλουν. Ἡ βάση τοῦ κακοῦ ἀρχίζει ἀπό τήν ἀδιαφορία στόν πονεμένο συνάνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἔχει πάψει νά εἶναι «εἰκόνα» τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς! Εἶναι σαφής ὁ λόγος του Ἰησοῦ: «Ἐντολήν καινήν δίδωμι ὑμῖν, ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες, ὅτι ἐμοί μαθηταί ἐστε».
Ἄς κοιτάξουμε, λοιπόν, ὅλοι δίπλα μας καί ἄς ἀφουγκραστοῦμε τόν βουβό ἀνθρώπινο πόνο, ἄς κατανοήσουμε τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων καί ἄς δοῦμε στό πρόσωπο τοῦ διπλανοῦ μας, τό πρόσωπο Ἐκείνου, πού ξαναγεννήθηκε πάλι φέτος γιά ὅλους μας καί θά συνεχίζει νά γεννιέται κάθε χρόνο, ὅσο ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ἐπώνυμοι καί ἀνώνυμοι χριστιανοί, μέ ζεστές καρδιές, γιά νά μπορεῖ νά γεννιέται ἐκεῖ! Γιατί χωρίς ἀνθρώπους, δέν ὑπάρχει γέννηση, ὅπως χωρίς γέννηση δέν ὑπάρχουν ἄνθρωποι!
Ἄς γίνει ὁ καθένας μας ἀνατολίτης Μάγος, ἄς ἀποθέσει στά πόδια τοῦ θείου Βρέφους ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχει καί ἄς ρωτήσει ὁ καθένας τόν ἑαυτό του: «Γεννήθηκε γιά μένα ὁ Χριστός»; «Εἶναι ἕτοιμη ἡ καρδιά μου γιά τήν ὑποδοχή Του»;
Εὐλογημένος θά εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θ’ ἀπαντήσει μ’ ἕνα δυνατό καί ἐκ βάθους καρδίας: «ΝΑΙ»!!!

Ἀπό τήν δραστηριότητα τῆς ἐνορίας μας

Τήν Τρίτη 3/10/2017, μνήμη τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, προστάτου τῶν Δικαστικῶν, ἑόρτασε μέ κάθε λαμπρότητα τό Ἱ. Ἐξωκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Διονυσίου στή θέση «Ἄλσος τῆς Θέμιδος» στήν Τρίπολη. Τό Ἐξωκκλήσιο εἶναι κτισμένο στήν ἐπαρχιακή ὁδό πρός Σίλιμνα, λίγο ἔξω ἀπό τήν Τρίπολη, μέσα σέ ἕνα πευκόφυτο καταπράσινο περιβάλλον. Τήν παραμονή, Δευτέρα 2/10/2017 τό ἀπόγευμα, τελέσθηκε πανηγυρικός Ἑσπερινός καί ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε ὁ Ὄρθρος καί πανηγυρική Θ. Λειτουργία μέ Ἀρτοκλασία. Πλῆθος κόσμου, δικαστικοί ὑπάλληλοι, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, ὑπάλληλοι τοῦ Ὑποθηκοφυλακείου Τριπόλεως, τοπικοί ἄρχοντες, μέλη καί τῶν δύο συλλόγων καί φίλοι, προσέτρεξαν καί ἔλαβαν τή Χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου, συμμετέχοντας στίς ἱερές Ἀκολουθίες.
Ἡ Τράπεζα Alpha Bank, στό πλαίσιο τῆς Ἑταιρικῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης της ἔδωσε «Χέρι Βοηθείας» στήν Ἱ. Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας, μέ στόχο τή στήριξη τοῦ φιλανθρωπικοῦ της ἔργου ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, συμβάλλοντας ἔτσι οὐσιαστικά στό πολυσχιδές φιλανθρωπικό ἔργο της, μέ στόχο τήν ἀρωγή καί τή βοήθεια τῶν δοκιμαζομένων συμπολιτῶν μας, οἱ ὁποῖοι πλήττονται ἀπό τίς δύσκολες οἰκονομικές συγκυρίες. Τήν Τρίτη 7/11/2017 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, μαζί μέ τούς συνεργάτες τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Προγράμματος «Τό Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ», παρέλαβαν 800 καρότσια μέ τρόφιμα ἐκ τῆς Alpha Bank καί τοῦ πετυχημένου προγράμματός της, «Χέρι Βοηθείας», στόν Ἱ. Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Τριπόλεως, παρουσίᾳ τῶν στελεχῶν τῆς Τραπέζης, ἐργαζόμενων στά ἐν Τριπόλει ὑποκαταστήματα. Στόχος τοῦ Προγράμματος εἶναι ἡ δωρεά τροφίμων σέ εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας καί ἡ ὑποστήριξη τῶν ἐγχώριων προϊόντων, μέσω τῆς συνεργασίας μέ ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις γιά τήν προμήθεια τῶν τροφίμων πού προσφέρονται. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, οἱ ἐθελοντές τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Προγράμματος «Τό Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ» καί οἱ ἀναξιοπαθοῦντες ἀποδέκτες του, ἐκφράζουν ἐκ βάθους καρδίας τίς θερμές εὐχαριστίες τους στήν Alpha Bank γιά τό «Χέρι Βοηθείας», τό ὁποῖο πρόσφερε στήν Ἱ. Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας, εὐχόμενοι ὑγεία καί κάθε καλό.
Ἀγρυπνία στόν Μητροπολιτικό Ναό
ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου
(1/12/2017).
Στίς 15/12/2017 ἡ Ἱ. Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, στό πλαίσιο τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Προγράμματος «Τό Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ» καί ἐν’ ὄψει τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων προσέφερε ἱκανή ποσότητα τροφίμων (ἀρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, λάδι, πατάτες, ὄσπρια πορτοκάλια, κατεψυγμένα κοτόπουλα, κρέατα κ.ἄ) πρός τίς δοκιμαζόμενες οἰκογένειες τῆς Τριπόλεως, μέσω τῶν Ἐφημερίων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Τριπόλεως, καί τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Λεωνιδίου, μέσω τῶν Ἐφημερίων τῶν Ἐνοριῶν τοῦ Λεωνιδίου, καθώς καί στά εὐαγῆ Ἱδρυμάτα (Τριπόλεως καί Λεωνιδίου) τῆς Μητροπόλεώς μας. Τά τρόφιμα ἦταν προσφορά Τριπολιτῶν ἀδελφῶν μας, τῶν Ἱ. Μονῶν μας, τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους, τῆς Μ.Κ.Ο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «Ἀποστολή», τοῦ προγράμματος «Χέρι Βοήθειας» τῆς Alpha Bank κ.ἄ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, οἱ ἐθελοντές τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Προγράμματος τῆς Μητροπόλεως καί οἱ ἀναξιοπαθοῦντες ἀποδέκτες του, ἐκφράζουν θερμές εὐχαριστίες σέ ὅλους ὅσους στηρίζουν καί βοηθοῦν τό ἔργο τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Προγράμματος καί εὔχονται πρός ὅλους κάθε καλό.
Ὁ Μητροπολιτικός Ἱ. Ναός Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, οἱ ἐθελοντές συνεργάτες του καί τό Κατηχητικό Σχολεῖο τῆς Ἐνορίας, μέ εὐλογία τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, διοργάνωσαν τήν Κυριακή 17/12/2017, ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἑορταγορά, ἡ ὁποία περιελάμβανε ὄμορφα χειροποίητα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά δῶρα, ὄμορφα κηροπήγια, χειροποίητα μικρά χριστουγεννιάτικα δέντρα, χριστουγεννιάτικα στολίδια, ἡμερολόγια τοῦ 2018 καί πολλά ἄλλα χριστουγεννιάτικα εἴδη, καθώς καί σπιτικά γλυκίσματα, τά ὁποῖα κατασκεύασαν οἱ συνεργάτες καί οἱ ἐθελοντές τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Ἐνορίτες τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἐπισκέπτες τῆς πόλεώς μας καί Τριπολίτες ἐπισκέφθηκαν τήν ἐνοριακή ἑορταγορά, στηρίζοντας μέ αὐτό τόν τρόπο «Τό Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ» μιᾶς καί τά ἔσοδα τῆς ἑορταγορᾶς θά διατεθοῦν γιά τήν στήριξη τοῦ Φιλανθρωπικοῦ τούτου Προγράμματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τό ὁποῖο συνδράμει ἐδῶ καί χρόνια μεγάλο ἀριθμό οἰκογενειῶν, πού ἀντιμετωπίζουν οἰκονομικά προβλήματα. Μικροί καί μεγάλοι ἕνωσαν τίς προσδοκίες τους μέσα στό χριστουγεννιάτικο πνεῦμα τῶν ἡμερῶν καί ἔστειλαν ὅλοι μαζί τό μήνυμα τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλπίδος καί τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, στοιχεῖα, τά ὁποῖα διακρίνουν τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
Τήν Κυριακή 17/12/2017 τό Πυροσβεστικό Σῶμα ἑόρτασε μέ λαμπρότητα τή μνήμη τῶν προστατῶν του ἁγίων Δανιήλ τοῦ Προφήτου καί τῶν Τριῶν ἐν Καμίνῳ Παίδων στήν Τρίπολη. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ Δοξολογία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στόν Μητροπολιτικό μας Ναό. Τέλος, ἀνεγνώσθη ἡμερήσια διαταγή τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος. Σύσσωμο συμμετεῖχε τό σῶμα της Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, παρουσίᾳ εὐλαβῶν χριστιανῶν καί τοπικῶν Ἀρχῶν, τόσο στή Θ. Λειτουργία ὅσο καί στή Δοξολογία πρός τιμήν τῶν Ἁγίων. Τήν ἴδια μέρα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καί τόν ἅγιο Διονύσιο, Ἐπίσκοπο Αἰγίνης τόν ἐν Ζακύνθῳ Θαυματουργό, ὁ ὁποῖος τυγχάνει προστάτης καί ἔφορος της Χορωδίας Τριπόλεως. Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς, στόν Μητροπολιτικό μας Ναό τό Ἐκκλησιαστικό μικτό τμῆμα τῆς Χορωδίας ἔψαλε καί ἀπέδωσε μέ ἐπιτυχία τή Θ. Λειτουργία κατά τό ὕφος τοῦ μουσικοσυνθέτη Θεοδώρου Παπακωνσταντίνου, πρός τιμήν τοῦ προστάτου της ἁγίου Διονυσίου.
Μέ κάθε λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως. Τήν παραμονή, Κυριακή 24/12/2017, τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, πλαισιουμένου ἐκ κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, Δευτέρα 25/12/2017, πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν κατέκλυσε ἀπό πρωίας τόν Ναό γιά νά ὑποδεχθεῖ τόν ἐν Σπηλαίῳ τεχθέντα Κύριο. Τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θ. Λειτουργίας προηξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Στή συνέχεια καί μετά τό πέρας τῆς πρωϊνῆς Ἀρχιερατικῆς Θ. Λειτουργίας καί ἀπό ὥρας 9.00-11.00 π.μ. ἐτελέσθη δεύτερη χριστουγεννιάτικη Θ. Λειτουργία, μέ εὐλογία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, γιά ὅσους ἀδυνατοῦσαν νά προσέλθουν στήν πρωινή. Αὐτό ἔγινε γιά μιά ἀκόμα χρονιά στό πλαίσιο τῆς πνευματικῆς μέριμνας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἡ ὁποία ἔλαβε ὑπ’ ὄψιν ὅτι κάποιοι ἀδελφοί μας δέν δύνανται νά συμμετάσχουν στήν πρωϊνή Θ. Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων. Τή δεύτερη Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γερμανός Μίχος, ἐνῶ ἡ συμμετοχή τῶν χριστιανῶν μας, καί ἰδιαιτέρως ὅσων ἔχουν μικρά παιδιά, ἦταν μεγάλη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου